Настани

Прва обука за Социјална Инклузија во Штип, како дел од проектот ЕПЕСИ-21 и 22 Ноември 2016

Како дел од Проектот Претприемничка платформа за економска и социјална инклузија на жени од различните етнички групи во Македонија, проект финансиран од страна на Европската унија – Оперативна програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА Компонента IV), во обуките за Социјална инклузија се вклучени и невработени жени од Штип. Оваа обука се одржа на 21 и 22 Ноември 2016 година.

Tрета обука за Социјална Инклузија како дел од проектот ЕПЕСИ-21 и 22 Ноември 2016

Задоволство ни е да објавиме дека денес заврши и третата обука за социјална инклузија, која се одржа на 21 и 22 Ноември 2016 година, а којашто се реализира преку Проектот Претприемничка платформа за економска и социјална инклузија на жени од различните етнички заедници во Македонија, е проект финансиран од страна на Европската унија – Оперативна програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА Компонента IV), а организирана преку партнер организацијата Македонски развоен центар за граѓански организации.

Втора обука за Социјална Инклузија како дел од проектот ЕПЕСИ-16 и 17 Ноември 2016

Денес во регионалниот ВЕТ центар на Македонски развоен центар за граѓански организации во Скопје заврши обуката за социјална инклузија на втората група невработени жени што припаѓаат на различни етнички заедници, која се одржа на 16 и 17 Ноември 2016 година. Обуката за социјална инклузија се реализира преку Проектот Претприемничка платформа за економска и социјална инклузија на жени од различните етнички групи во Македонија,е проект финансиран од страна на Европската унија – Оперативна програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА Компонента IV).

Обука за социјална инклузија на 14 и 15 Ноември

Во рамките на проектот ЕПЕСИ - Претприемничка платформа за економска и социјална инклузија на невработени жени партнер организацијата МРЦГО во Скопје отпочна со првата од обуките за социјална инклузија на жени од различните етнички групи во Македонија, во просториите на Македонски развоен центар за граѓански организации. Обуката ја проследија селектираните невработени жени на 14 и 15 ноември и истите се стекнаа со вештини и знаења за:

Pages